Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách

Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách

Garant: M. Hradecký

Říjen 2017

Podání žádostí na MHMP – silniční správní úřad a drážní správní úřad (podklad pro vydání stanovisek je vyjádření Svodné komise DPP a Policie ČR).

------------------------------------------------------------------------------

Září 2017

Proběhlo jednání za přítomnosti všech zainteresovaných institucí – MHMP (odbor dopravních agend) – speciální stavební úřad, drážní správní úřad, silniční správní úřad, Policie ČR, zpracovatel PD, jehož výsledkem bylo schválení úpravy signálních prvků pro zdravotně postižené.

Definitivní požadavky na úpravu PD u přechodu Kubánské náměstí:

  • na jižní straně nové vysazené plochy zachovat varovný pás
  • u hmatových prvků ve tvaru „U“ ponechat část tramvajového pásu z plechu
  • zrušit hmatové prvky u čela zastávky
  • prodloužený ostrůvek může zůstat směrem k tramvajovému pásu beze stupně, bude ohraničeno hmatovým prvkem (možná i variace včetně stupně, pokud projektant vyhodnotí jako variantu)

KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

Žádosti o stanoviska byly podány na úřady: Svodná komise DPP, Policie ČR, OPP MHMP, ÚMČ P10 – OŽD

RADOŠOVICKÁ

Žádosti o stanoviska byly podány na úřady: Policie ČR, OPP MHMP

------------------------------------------------------------------------------

Srpen 2017:

Byla získána chybějící stanoviska PD + vyjádření k PD a zkonzultovány se speciálním stavebním úřadem MHMP, který měl výhrady k bezbariérovosti u přechodu Kubánské náměstí, konkrétně k řešení signálních prvků na prodloužení tramvajového ostrůvku. Tato problematika byla několikrát konzultována a upravena podle požadavků Policie ČR. Kladné stanovisko Policie ČR je jeden z podkladů pro vydání stanoviska MHMP – odboru dopravních agend (silniční) toto stanovisko bylo obdrženo až po dodání souhlasného vyjádření Policie ČR. 

------------------------------------------------------------------------------

Aktuální stav k červnu 2017:

KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ

MČ Praha 10 získala kladné stanovisko Policie ČR a následně bylo  požádáno o stanovisko  MHMP – Odbor dopravních agend, oddělení silničního správního úřadu. Po obdržení stanoviska bude podána žádost o stavební povolení.

 

RADOŠOVICKÁ

Podle požadavku orgánu státní správy pro schvalování projektových dokumentací v oblasti dopravy byl upraven rozsah odstranění keřů k zajištění dostatečných rozhledů pro chodce. Po obdržení stanoviska bude podána žádost o stavební povolení. V místě rušené pěší komunikace bude doplněna nová výsadba keřů .

------------------------------------------------------------------------------

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE.

------------------------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017:

Na projekt obou přechodů na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí je zpracována projektová dokumentace a nyní se čeká na vyjádření k inženýrským sítím. Bohužel tyto záležitosti nejdou uspěchat a vše má své termíny.  Samotná realizace přechodů není nijak časově náročná a lze ji zrealizovat v co nejkratším termínu. Jestliže vše poběží dle plánu, včetně finančního rozboru na tuto akci, tak bude realizace plánována v druhé polovině tohoto roku.

Navrhovaná cena: 175 000, 00 Kč, v roce 2016 bylo vyčerpáno 19 360, 00 Kč

-------------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

V první fázi proběhla příprava podkladů k tomuto projektu a fotodokumentace skutečného stavu lokalit. Na začátku byly osloveny 3 projekční ateliéry s žádostí nabídky na vypracování projektu. Zároveň byla poslána objednávka na polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu obou lokalit.

V lokalitě Kubánské náměstí je navržen přechod pro chodce na ostrůvek MHD. Na opačné straně bude pouze místo na přecházení z důvodu nedostatku vyčkávacího prostou pro chodce v místě tramvajové trati.

V lokalitě Radošovická je pouze upraven a rozšířen stávající chodník na obou stranách silnice tak, aby byly ochráněny stávající vzrostlé stromy a jejich kořenové systémy.

Projektová dokumentace je nyní ve fázi získávání stanovisek od dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených institucí. Následně bude podána žádost o povolení přechodů na příslušný správní úřad.

Vlastní realizaci úpravy přechodů předpokládáme v průběhu roku 2017.

Předpokládané náklady na realizaci: 175.000 Kč

Vyčerpané náklady: 19.360,- Kč

-------------------------------------------------------------------

Stav k červnu 2016:

V první fázi byly připraveny podklady k této akci a fotodokumentace skutečného stavu obou lokalit.

Poté proběhla konzultace s vedoucím oddělení dopravy a se zástupci policie, z nějž vyplynul tento závěr:.

- na zastávce Radošovická bude vybudován přechod pro chodce se zachováním vzrostlého stromu v jižní části dotčené lokality a následnou úpravou zeleně, která je v současné době poničena nevhodným přecházením.

- na zastávce Kubánské náměstí, směr do centra, bylo domluveno vybudovat jen místo pro přecházení.

Dne 30.3.2016 byl projekt představen projektantovi s žádostí o zpracování následné cenové nabídky na tento projekt.

S navrhovatelem je garant projektu v kontaktu, o osobní účast p. Sedmihradský žádal až při konzultaci nad rozpracovaným projektem.

Na začátku dubna byly osloveny 3 projekční ateliéry s žádostí nabídky na vypracování projektu:

  1. Ateliér Monom works, s.r.o., – Ing. Bradáč
  2. Dopravní a inženýrské projekty, s.r.o., – Ing. Trešl
  3. Ateliér MV, s.r.o., – Ing. Vondřich

Po konzultaci s vedoucím OŽD byl vybrán Ateliér MV, s.r.o., – Ing. Vondřich z důvodů komplexního zpracování projektu a ceny.

Dne 19.4. byla zpracována a poslána závazná objednávka.

Dne 5.5. proběhla schůzka s projektantem Ing. Vondřichem k podrobné konzultaci, na kterou byl přizván pracovní tým i navrhovatel pan Milan Sedmihradský.

Navrhovatel projektu pan Sedmihradský dne 2.6.2016 odsouhlasil zápis o provedení stavby.

Dne 3.6.2016 byla poslána objednávka na zpracování geodetického zaměření v dotčených lokalitách, které bylo následně dne 23.6.2016 zasláno hlavnímu projektantovi.

Ten nyní na základě geodetických podkladů pracuje na projektu. Dle objednávky má být dokumentace ke stavebnímu povolení hotova do začátku září 2016.

Následně bude zpracována tenderová dokumentace.

--------------------------------------------------------------------------