Sejdeme se na dvoře

Sejdeme se na dvoře

Garant: Ing. J. Uher

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE.

---------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017

Je zrealizována workoutová sestava, trampolína, revitalizace vnitrobloku. V současné době není instalována dřevěná pergola, z důvodu nutnosti vyřízení územního souhlasu s umístěním. Tento souhlas byl získán teprve před několika dny. Předpokládaný termín dokončení je do konce dubna 2017.

Navrhovaná cena: 370 000, 00 Kč, v roce 2016 bylo vyčerpáno: 482 846, 47 Kč

-----------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

V tomto projektu  již proběhly terénní úpravy a byla vybudována cvičební workoutová sestava ohraničená betonovými obrubníky s dopadovou zónou z borové kůry. Rovněž byla instalována zapuštěná trampolína.

Poslední nerealizovanou částí projektu je vybudování pergoly. V současnosti jsou získávána závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších institucí dotčených realizací. Následně bude podána žádost o povolení umístění pergoly na zdejší stavební odboru.

 

Předpokládané náklady na realizaci: 370.000 Kč

Vyčerpané náklady: 375.752,47 Kč

-----------------------------------------------------------------

Stav k červnu 2016

  • 11.3. proběhlo úvodní jednání (seznámení s projektem) na ÚMČ s navrhovatelkou a odeslána pozvánka pozvánka na místní jednání dne 30.3.
  • Záměr byl předběžně konzultován na OST
  • 30.3. jednání s vybraným architektem, který byl požádám o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace dle požadavku OST
  • 30.3. záměr konzultován na OMP (předmětný pozemek má bytové družstvo v nájmu, zjištění podrobností o dotčeném pozemku a jeho budoucím záměru)
  • 30.3. proběhlo jednání na místě s navrhovatelkou, místními obyvateli, zástupci bytového družstva LD2000
  • 6.4. jednání s navrhovatelkou, řešení možností fitness zařízení a konstrukce altánu
  • Posouzení došlé cenové nabídky od projektanta na zpracování projektové dokumentace
  • Další cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace chce předložit pí. Vránová
  • 28.4. od 17,30 místní setkání s navrhovatelkou, bytovým družstvem LD2000 a občany

Dne 23.6.2016 na své členské schůzi BD Lidový demokrat 2000 schválilo realizaci projetu Sejdeme se na dvoře, a to v kompromisní podobě, která byla konzultována s navrhovatelkou - tzn. místo altánu bude vybudována nezastřešená pergola, v rámci realizace bude v prostoru umístěno 5 ks nových laviček.

Dne 28.6. proběhlo setkání na místě s pí Vránovou k možnostem umístění trampolíny. O přesném umístění tohoto prvku budou členové BD hlasovat.

OŽD konzultovalo kompromisní řešení na Odboru stavebním, kde  bylo sděleno, že k realizaci pergoly je zapotřebí vydání územního souhlasu, jemuž předchází zpracování jednoduché projektové dokumentace pro územní souhlas, k čemuž je nutné vyjádření orgánu ochrany přírody, (OŽD ÚMČ P10, OOP MHMP, odboru památkové péče MHMP a vyjádření správců sítí). Tato projektová dokumentace bude vytvořena ve spolupráci s odd. koncepce a rozvoje a následně budou požádány o stanoviska dotčené orgány. Jakmile bude mít úřad MČP10 souhlasná stanoviska, bude podána žádost o územní souhlas.

----------------------------------------------------------