Revitalizace okolí Botiče

Revitalizace okolí Botiče

Garant: Ing. J. Uher

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE.

-----------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017:

V tuto chvíli je podána žádost na sloučené územní a stavební řízení na stavební odbor. Odbor stavební požádal zpracovatele projektové dokumentace o doplnění dalších stanovisek a statického posudku. Předpokládáme, že do konce června bude žádost vyřízena. Následně proběhne poptávkové řízení na realizaci skateboardové dráhy a zahájí se samotná realizace. Předpokládaný termín dokončení je říjen 2017.

Navrhovaná cena: 940 700, 00 Kč, v roce 2016 bylo vyčerpáno: 48 400, 00 Kč

-----------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

Projekt je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla zaslána k vyjádření dotčeným orgánům státní správy. V rámci projednávání jsou komplikace z hlediska možného negativního dopadu na dřeviny rostoucí mimo les. Z tohoto pohledu jsou aktuálně vedena opakovaná jednání s příslušným orgánem ochrany příroda a krajiny.

Předpokládá se, že závazná stanoviska budou vyhotovena do konce listopadu. Budou-li všechna stanoviska kladná, bude následně podána žádost dle stavebního zákona na stavební odbor.

Předpokládané náklady na realizaci: 940.700 Kč

Vyčerpané náklady: 48.400 Kč

-----------------------------------------------------------------

Stav k červnu 2016:

  • 21.3. proběhlo na ÚMČ s navrhovateli úvodní jednání (seznámení s projektem)
  • Záměr byl předběžně konzultován na OST
  • 23.3. proběhlo s navrhovateli jednání na místě zamýšlené realizace
  • 30.3. jednání s vybraným architektem, který byl požádám o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace dle požadavku OST
  • Posouzení došlé cenové nabídky od projektanta na zpracování projektové dokumentace
  • Oslovení dalšího projektanta ohledně cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
  • 18.4. odeslána objednávka na PD Monom works s.r.o.
  • navrhovatelé byli požádáni o dodání podkladů a specifikace jednotlivých prvků

Ateliér Monom na základě předložených návrhů konzultuje záměr se správci sítí. Vzhledem k tomu, že v místech navržené dráhy se nachází vodovodní řad (a plánuje se vybudování přípojky pro  objekt nízkoprahového zařízení pro děti), v jehož ochranném pásmu nesmí být budovány žádné stavby PVK nesouhlasí, aby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ani navrhované přípojky byla betonová dráha. Na základě těchto skutečností hledají navrhovatelé kompromisní řešení, tzn. upravují  vedení skateboardové dráhy tak, aby nezasahovala do ochranného pásma. V této souvislosti řeší, jakým způsobem překlenout vodovodní přípojku např. mobilními betonovými panely. PVK akceptuje v těchto místech mobilní díly, které bude moci v případě nutnosti výkopu lehce demontovat a následně uvést do původního stavu.  

---------------------------------------------------------------------------------