Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Pietní a odpočinkové místo Kaplička Malešice

Garant: Ing. arch. P. Ludvík, Ing. arch. J. Zákostelný

Stav k 21.7.2017

Pro realizaci tohoto projektu bylo nejdříve nutné požádat hl. m. Praha o výpůjčku pozemku, vyžádat stanoviska správců inženýrských sítí a zpracovat projektovou dokumentaci k územnímu řízení. Na začátku července byl projekt předán na stavební úřad s žádostí o vydání územního rozhodnutí. Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Předpokládaný termín dokončení je první polotetí roku 2018. 

----------------------------------------------------------------------------

Stav realizace ke květnu 2017, včetně položkového rozpočtu je ke stažení ZDE.

-----------------------------------------------------------------------------

Stav k 15.3.2017:

Projekt je v přípravné fázi, je zpracována projektová dokumentace. Realizace vyžaduje příslušná povolení stavebního úřadu – zdlouhavý proces. Předpokládaný termín dokončení je konec roku 2017.

Navrhovaná cena: 938 657, 50 Kč, v roce 2016 bylo vyčerpáno 18 150, 00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------

Stav k 25.11.2016:

V rámci tohoto projektu je dokončeno zpracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby. Pro možnost realizace byla uzavřena výpůjční smlouva pozemku parc. č. 904/11 k. ú. Malešice mezi MČ Praha 10 a hl. m. Prahou. Po získání všech nezbytných souhlasů bude podána žádost o povolení realizace stavby na příslušný stavební úřad.

V případě vydání nezbytných souhlasů dojde k realizaci vlastních stavebních prací nejdříve v druhé polovině roku 2017.

Předpokládané náklady na realizaci: 938.657 Kč

Vyčerpané náklady: 18.150,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------

Stav k červnu 2016:

V březnu 2016 proběhla úvodní schůzka pracovní skupiny (Ing. arch. Jiří Zákostelný, Ing. arch. Pavel Ludvík, Ing. arch. Anna Dufková, Ing. Roman Kaštovský, Bc. Michal Petřík) a zástupců navrhovatele projektu (Ing. arch. MgA David Mateásko, Tomáš Klouček).

Navrhovatel projektu pracovní skupině prezentoval svou vizi kultivace veřejného prostoru v okolí výklenkové kapličky v Rektorské ulici v Praze 10 – Malešicích a upřesnil majetkoprávní poměry jak samotné kaple, tak i přilehlých pozemků. Zároveň informoval členy pracovní skupiny o změně vlastníka kapličky, která je nyní v majetku Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Tato skutečnost může mít vliv na realizaci zamýšlené druhé etapy, rekonstrukci samotné kapličky.

Na schůzce byl domluven následující postup pokračování projektu.

  1. S ohledem na vlastnictví dotčených pozemků (MHMP) zašle MČ Praha 10 žádost o výpůjčku části pozemku parc. č. 904/11 a 904/12 v k.ú. Malešice na MHMP.
  2. Architekt projektu zašle MČ Praha 10 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby.

Obojí výše uvedené bylo v dubnu 2016 zrealizováno.

V květnu proběhla koordinační schůzka v souvislosti s návrhem postupu a harmonogramu zpracování projektové dokumentace stavby „Pietní a odpočinkové místo – Kaplička Malešice“. Požadavky na projektovou dokumentaci byly zkonzultovány na Stavebním odboru, ÚMČ Praha 10.

V červnu byla  pro potřeby projednání dokumentace stavby „Pietní a odpočinkové místo – Kaplička Malešice“ zpracována plná moc pro Ing. arch. MgA Davida Mateáska.

Vizualizace:

 

---------------------------------------------------------------------------------------